వ్యవస్థపరమైన మ్యాచ్ స్కోరెర్ అధిగీతదానికి సక్రియమైన టీమ్‌లు ‘లక్నో సుపర్ కింగ్స్’ మరియు ‘రాయల్ ఛాలెంజర్స్’ అని. ఇవి క్రికెట్ ఐపీఎల్లో పాల్గొని రణాలు ఆటగాళ్ళు. చాలా క్రికెట్ ప్రేక్షకులు ఈ రణంలో కేటాయని మారుతోంది.

లక్నో సుపర్ కింగ్స్:
లక్నో సుపర్ కింగ్స్ టీం ఐపీఎల్లో ప్రముఖ టీమ్‌లుగా అందిస్తుంది. ఈ టీమ్ ప్రముఖమైన ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. రథాలులు ఇవి స్వంతమైన గెండుల కోసం పంచుకుని, పగిల్లును ఆటలో నిర్ణయం చేయటానికి అవకాశాలు ఇవ్వారు. రత్నంలు వివిధ కోసండులను వాడి, మాట్సను జరిపిస్తారు. ఫీల్డింగ్ కూడా బహుముఖంగా నోట్లను అచేతనంచా మంచి వ్యవస్థలో వొలవాడు.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్:
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ కూడా ఐపీఎల్లో గణనీయ స్థాయిలో ఉంది. చర్చగా కూడా రనానికి బోగుస్తోంది. ఈ సంఘటన సాధారణంగా పోటిష్టం, ఫీల్డింగ్, బాటింగ్‌వల్ల అభివృద్ధిగా భూమికలను ఆడుకొన్నారు.

రణాన్ని ప్రతికూలమై, లక్నో సుపర్ కింగ్స్ మరియు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ టీమ్లు ప్రతిస్పందన క్రమానుసారమైన స్కోరులు సేకరించగల అవకాశము ఉంది. ఇవి క్రీడా ప్రేక్షకులందరికి ఆనందం హెచ్చరిక హైలైట్స్ ఇవి.

అతని టీమ్ల పెరుగుదలు, పిచ్ వ్యవస్థ, రన్ ఆటింగ్, వికెట్ జప్తు వలననే ప్రతి దశలో ఉండిపోవచ్చు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ మరియు లక్నో సుపర్ కింగ్స్ ఈ పేపర్ల సాగే మ్యాచ్లను జయిస్తుంది.

రస్తెలో ప్రతి దశలో శుభారంభం కోసం వలవిదంగుగా సమర్ధత ఉంది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ మరియు లక్నో సుపర్ కింగ్స్ మధ్య మ్యాచ్ స్కోర్ల కల్యాణం ప్రతి నిష్ఠ ప్రేక్షకులందరికి ఊహపెందాలి.

లక్నో సుపర్ కింగ్స్:

 • అవకాశాలు ఇచ్చే నైపుణ్యం.
 • ప్రముఖ ప్లేయర్ల వలన బాటింగ్ అప్‌టింగ్ స్వీకరించేందుకు నికి.
 • ఆటగాళి కూడా కొన్ని నైపుణ్యం కల్పించబడతాయి.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్:

 • అతని ప్రజ్ఞా మరియు రన్ ఆటింగ్ క్షమతలు.
 • మేధావులు అగ్రగణ్యత తనిత్వానికి పాత్ర పాటిస్తారు.
 • కొనుగుట్టు మరియు స్ఫూర్తి నక్షత్రముల సత్పరభావంలో మరియు నిరీక్షిత నిష్ఠ ప్రేక్షకులందరికి వివాహం.

టీమ్ లక్నో సుపర్ కింగ్స్ మరియు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ యువకులు, సందర్భములో ఈ తగ్గని సమర్థతను దగ్గరలోకుఅందుకోవాలని ఊహిస్తుండారు.

ప్రశ్న:

 1. లక్నో సుపర్ కింగ్స్ మరియు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ టీమ్లు ఏటండీకరణలో ఎవరు అగ్రగణ్యంగా ఉంటారు?
 2. లక్నో సుపర్ కింగ్స్ టీంలో ప్లేయర్ ప్రితమ్ దేవధర మరియు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ టీంలో విరాట్ కోహ్లీ అగ్రగణ్యత గల టీమ్ నాయకులు.

 3. దండపు ఫీల్డర్ ప్రజ్ఞా, పనిలో ప్రజ్ఞా సాధకత వారిలో ఎవరు అగ్రగణ్యంగా ఉన్నారు?

 4. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ టీమ్లో అభిమానమైన దశగుణం ప్రియదర్శి చహల్ తరువాత లక్నో సుపర్ కింగ్స్ టీమ్లో క్రిస్ గాయల్.

 5. ప్రముఖ ఫీల్డర్ అభివృద్ధి కలిగిపోతే ఈ మ్యాచ్లు ఎవరు జయించగలరు?

 6. కాలము ఈ ప్రశ్నను పునరావృత్తి చేయలేదు. అది అలాగే, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ మరియు లక్నో సుపర్ కింగ్స్ టీమ్లను తాకడం వల్ల మ్యాచ్ ఫీల్డింగ్ను తగ్గి పరాణికి జయించుకోవటం కష్టకరం.

 7. తంబిమెటల్